Euromunt verzamelen.

 

 

Euromunten verzamelen en de waarde door Excel laten uitrekenen.

Euromunt verzamelen: Spaart U alleen de munten die in alle deelnemende landen worden uitgegeven of koopt U ook de speciale herdenkingsmunten, dan heeft U vast een perfect systeem om de munten te bewaren. Maar weet U nog hoeveel U zelf heeft geïnvesteerd in de euro munten. De nominale waarde is makkelijk uit te rekenen. Maar als U de totale cataloguswaarde wilt weten dan heeft U daar een heel werk aan. Met het Trika Ms Excel rekenmodel Euromunten verzamelen wordt het U wel heel gemakkelijk gemaakt. Dit rekenmodel is zelfs aanpasbaar voor iedere gewenste taal.

Euro coins collection: you save only the coins in all participating countries are issued or do you buy the special commemorative coins, then you will shine to keep the coins a fixed system. Do you remember how much you have invested in the euro coins the nominal value is easy to calculate. But if you want to know the total catalog value then you will work on a very. With the Trika Ms Excel calculation model Euro coins you collect is very easy. This calculation model itself adaptable for any desired language.

Euro-Münzen Sammlung: Sie speichern nur die Münzen in allen teilnehmenden Ländern ausgestellt sind oder kaufen Sie speziellen Gedenkmünzen, dann Sie werden Strahlen, um den Münzen zu einem festen System halten. Du erinnerst dich, wie viel Sie investiert haben in der euromünzen ist der Nennwert einfach zu berechnen. Aber wollen Sie wissen, die insgesamt Katalog Wert Bestücken Sie werden auf einem sehr. Mit die Trika Ms Excel Berechnung Modell-Euro-Münzen, die Sie sammeln ist sehr einfach. Dieses Berechnungsmodell selbst anpassbar für jede gewünschte Sprache.

Euro monnaies de collection : vous enregistrez uniquement les pièces de monnaie dans tous les pays participants sont émis ou achetez-vous les pièces commémoratives spéciales, puis vous brillerez pour maintenir les pièces d’un système fixe. Vous souvenez-vous combien vous avez investi dans les pièces en euros que la valeur nominale est facile à calculer. Mais si vous voulez connaître le total valeur de catalogue alors que vous travaillez sur un très. Avec les pièces en euros Trika Ms Excel calcul modèle que vous collectez est très faciles. Ce modèle de calcul elle-même adaptable à toute langue souhaitée.

========================================================

 

 

 

gebruiks aanwijzing euromunt.
klik op de afbeelding voor screendump 100%

 

 

Hierboven kunt U de groen gekleurde cellen van het rekenmodel aanpassen voor de door  U gebruikte taal.

Above, you can customize the green colored cells of the calculation model for the language you are using.

Oben passen Sie die grünen gefärbten Zellen das Berechnungsmodell für die Sprache, die Sie verwenden.

Ci-dessus, vous pouvez personnaliser les cellules en couleur verts de pour le langage que vous utilisez le modèle de calcul.

========================================================

Tabblad MUNTEN:

Alle reguliere euro munten vindt je op dit tabblad. Door op de landen verzamel pagina’s het ID nummer in te vullen worden de gegevens van de munt ingevuld.  ID’s  11 -12 -13 zijn de speciale verzamelmunten. Er is ruimte genoeg om ontbrekende munten op te geven.Spaart U alleen herdenkingsmunten en of complete sets dan pas U dit bestand aan voor de omschrijving van de herdenkingsmunt vindt U in het hoofdbestand een speciale kolom.

COINS Tab:

All regular euro coins you will find on this tab. By the ID number on the collector pages to fill in the data of the currency entered. IDs 11-12-13 are special edition of euro coins. There is room enough to specify missing coins.

Münzen-Tab:

Alle regulären Euro-Münzen finden Sie auf dieser Registerkarte. Durch die ID-Nummer auf den Sammler-Seiten zu füllen, die Daten der Währung eingegeben. 12.11.13-IDs sind Sonderausgabe der Euro-Münzen. Es ist Platz genug, um fehlende Münzen anzugeben.

Onglet pièces :

Toutes les pièces en euros régulièrement que vous trouverez dans cet onglet. Le numéro d’identification sur les pages de collecteur pour remplir les données de la devise entré.  12/11/13 Les ID sont une édition spéciale des pièces en euros Il y a assez de place pour spécifier des pièces manquantes.

=========================================================

Tabblad Specificatie.

Bij de specificatie is een totaal telling per land gemaakt:  totaal nominale waarde , totaal catalogus waarde  en totaal bedrag geïnvesteerd in de munten collectie. Onder aan vindt je de totaal tellingen van je hele munten collectie.

Tab Specification.

When the specification is a total count per country created: total nominal waartde, total value and total amount invested  in the coins catalog collection. At the bottom of you will find the total counts of your whole coins collection

Registerkarte Spezifikation.

Wann ist die Spezifikation einer Gesamtzahl pro Land erstellt: insgesamt nominal Waartde, Gesamtwert sowie Gesamtbetrag investiert  in der Münzen-Katalog-Auflistung. Am unteren Rand Sie finden, dass die Summe Ihrer gesamten Münzen-Sammlung zählt.

Spécification de l’onglet.

Lorsque la spécification est un décompte par pays créés : waartde nominale totale, valeur totale et le montant total investissement dans la collection de catalogue de pièces de monnaie. En bas vous trouverez que le total des valeurs de votre collection entière de pièces de monnaie.

tabblad Vaticaan linker gedeelte:

alle groene kolommen worden automatisch ingevuld.

tabblad vaticaan rechter gedeelte:

waar nodig vult U de cataloguswaarde van de munt in

=========================================================

Tabblad LANDEN

Van alle eurolanden is een tabblad aanwezig, ook zijn er 8 genummerde tabbladen voor landen die eventueel nog in euro zone instromen.

Werkwijze:

Vul eerst het jaartal. Door een ID nummer in te vullen wordt van de betreffende munt de vaste gegevens zoals  omschrijving en nominale waarde opgehaald.  Geeft het aantal munten op. Heeft U van dezelfde munt meerder kwaliteiten, gebruikt dan per munt 1 regel. Standaard wordt de waarde van de circulatie munt gerekend. Heeft U een mooiere kwaliteit, dan plaats U de catalogusprijs onder de betreffende kwaliteit. In de kolom cijfercode plaatst U het betreffende kwaliteitsnummer  1  t/m 6 Vervolgens wordt de totale  catalogusprijs uitgerekend. In de achterste kolom kunt U nog opgeven wat U zelf voor de betreffende munt heeft betaald.

COUNTRIES Tab

Of all European countries is a tab is present, also there are 8 numbered tabs for countries that possibly still in euro zone inflows.

Method:

First fill the year. By an ID number to fill in the relevant currency is the fixed data such as description and nominal value. Specifies the number of coins. Do you have of the same coin more qualities, then uses per coin 1 line. By default, the value of the circulation coin. Do you have a nicer qualty, then place the catalog price, under the appropriate quality. In the column code insert the appropriate quality number 1 t/m 6. Then the total catalogue price calculated. In the rear column, you can still specify what you have paid for the coin itself.

Länder-Registerkarte

Von allen europäische Ländern ist eine Registerkarte vorhanden ist, auch gibt es 8 nummerierte Registerkarten für Länder die möglicherweise noch in Euro Zuflüsse zone.

Methode:

Füllen Sie zunächst das Jahr. Durch eine ID ist die Zahl in die entsprechende Währung zu füllen die festen Daten wie Beschreibung und Nennwert. Gibt die Anzahl der Münzen.Sie haben einer Medaille mehr Qualitäten, dann Verwendungen pro Münze 1 Zeile. Standardmäßig ist der Wert der Münze Zirkulation. Sie haben ein schöner Qualität, dann platzieren Sie den Katalog-Preis unter die entsprechende Qualität.Dann berechnet der Gesamt-Katalog-Preis. In der hinteren Spalte können Sie noch angeben, was Sie für die Münze selbst bezahlt haben.

Onglet pays

De tous les pays européens sont un onglet est présent, il y a aussi 8 onglets numérotés pour les pays qui éventuellement encore en euro, les entrées de la zone.

Méthode :

Tout d’abord remplir l’année. Par son ID nombre requis pour remplir en devise est les données fixes tels que la description et la valeur nominale Spécifie le nombre de pièces. Avez-vous de la même médaille plusieurs qualités, puis utilisations par pièce 1 ligne. Par défaut, la valeur de la pièce de circulation. Do vous avez un qualité plus agréable, puis placez le prix catalogue, dans le cadre de la qualité. Dans la colonne code insérer la qualité appropriée nombre 1 t/m 6. Ensuite le prix catalogue total calculé. Dans la colonne arrière, vous pouvez toujours spécifier ce que vous avez payé pour la pièce elle-même.

====================================================

Bestelgegevens:

Nederlands: Het Trika Ms Excel rekenmodel Euromunt verzamelen is geregistreerd en intelectueel eigendom van de maker. Het wordt Op naam en Postcode van de gebruiker aangemaakt. De kosten zijn 2,99 euro.  Zendt hiervoor een mail naar informatie@excel-spreadsheet.nl vermeld  Uw naam en postcode wacht met betalen totdat U een bevestiging en de betaal gegevens heeft ontvangen. Na ontvangst van Uw betaling wordt het rekenmodel per omgaande per mail aan U verzonden. 

Engels:The Trika Ms Excel calculation model Euro coin collecting is registered and intelectueel property of the creator. It wil be created  by name and zip code of the user. The calculation model cost 2.99 euro Send a mail to info@excel-spreadsheet.nl with your Name and zip code wait with pay until you have received a confirmation and the required payment information. After receipt of your payment, the calculation model immediately by mail sent to you

Duits: Die Trika Ms Excel-Berechnung Modell Euro Sammeln von Münzen ist registriert und Intelectueel Eigenschaft des Schöpfers. Es wird  nach Name und Postleitzahl des Benutzers erstellt. Senden Sie eine Mail an info@excel-spreadsheet.nl mit deiner Name und Postleitzahl Das Berechnungsmodell kostet 2,99 euro. Warte Sie bitte  mit Zahlen, bis Sie eine Bestätigung erhalten haben und die erforderlichen Zahlungsinformationen. Nach Eingang Ihrer Zahlung, das Berechnungsmodell sofort per Mail an Sie verschickt

Frans: Le calcul Trika Ms Excel modèle Euro numismatique est enregistré et la propriété intelectueel du créateur. C’est par le nom et le code postal de l’utilisateur créé. Envoyez un mail à info@excel-spreadsheet.nl avec votre nom et code postal. Le modèle de calcul coûte 2,99 euros  payé jusqu’à ce que vous avez reçu une confirmation et les informations de paiement requis. Après réception de votre paiement, le modèle de calcul immédiatement par courrier envoyé à vous.

====================================================

x