Kengetallen t.b.v. Fundamentele analyse

Kengetallen t.b.v. Fundamentele Analyse

Ondergebracht in 1 Ms Excel rekenmodel Het rekenmodel bestaat uit Tabblad jaar 1, Tabblad jaar 2 en het tabblad kengetallen j1 en jr 2. U mag alleen de gele cellen invoeren.

Uitgangspunt Balans van 2012 en 2013.

balans 2012

Als U de gele cellen in de balans invoert worden de onderstaande Kengetallen automatisch voor U uitgerekend.

 

1 Rentabiliteit van het totale vermogen.

De rentabiliteit van het totaal vermogen (afgekort tot RTV, Engels: Return on Assets, afgekort ROA) is een kengetal dat de winstgevendheid aangeeft van het gemiddeld totaal vermogen vóór aftrek van de interest.

1

2 Rentabiliteit van het eigen vermogen

Onder rentabiliteit eigen vermogen wordt verstaan de verhouding tussen de nettowinst die een onderneming gedurende een bepaalde periode heeft gerealiseerd, en het eigen vermogen waarmee die opbrengst is verkregen. Met de nettowinst wordt het bedrag bedoeld dat van de totale bedrijfsopbrengsten overblijft wanneer daar alle bedrijfskosten, inclusief de betaalde rente, van zijn afgetrokken.

2

3 Solvabiliteit Ratio A

Het wegen van de activa naar het vreemd vermogen. Hoe hoger de waarde des te solvabeler de onderneming.

3

4 Solvabiliteit Ratio B

De solvabiliteitsratio wordt berekend als verhouding tussen de verschillende vermogenscomponenten. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate waarin de onderneming in staat is aan zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen.Een methode is het bekijken in hoeverre de in de activa geïnvesteerde vermogen door het eigen vermogen kan worden gefinancierd. In feite wordt er gekeken of in geval van liquidatie de verschaffers van het vreemde vermogen kunnen worden betaald.

4

5 Current Ratio

Current ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen (Kortlopende Schulden) uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Deze wordt met de volgende formule berekend:

5

6 Quick Ratio

Quick ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Hier worden alleen de voorraden, in tegenstelling tot de current ratio, niet meegerekend. Deze kunnen vaak niet in zijn geheel verkocht worden, omdat daarmee de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Bovendien zal verlies van waarde bij gedwongen verkoop van de voorraden niet uit te sluiten zijn. De quick ratio wordt met de volgende formule berekend:

6

7 Gouden Balansregel

Deze regel houdt in dat de duurzame vaste activa en de constante kern van de vlottende activa met het eigen vermogen en-of lang vreemd vermogen moet worden gefinancierd en het fluctuerende deel van de vlottende activa met kort vreemd vermogen. Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

7

8 Hefboomeffect

Het verschijnsel dat het verschil tussen de rentabiliteit van het totaal vermogen en de rentabiliteit van het vast rentend vermogen ten goede of ten laste komt van de  rentabiliteit van het eigen vermogen.

8

9 Interest coverage ratio

Interest coverage ratio (ICR), of interest dekkingskengetal, geeft aan hoeveel maal een onderneming haar interest lasten verdient. Het is om die reden een maatstaf voor de mate waarin de winst voor interest en belasting kan terugvallen zonder dat de onderneming in financiële moeilijkheden komt. Ook geeft dit kengetal aan in hoeverre de onderneming nog leningen, met de daaraan verbonden interest lasten, aan kan gaan. De norm voor deze waarde is 3 tot 5 maal.

9

10 Koers winst verhouding

De koers winst verhouding wordt berekend door de huidige koers van het aandeel te delen door de winst per aandeel. De k/w-verhouding geeft weer hoeveel keer de winst van een bedrijf op de beurs wordt betaald door beleggers. Het is dan ook alleen bruikbaar bij winstgevende bedrijven.De winst per aandeel van een bedrijf kan jaarlijks forse fluctuaties laten zien. Dit kan ook het gevolg zijn van incidentele gebeurtenissen als extra eenmalige afschrijvingen op activa, voorzieningen ten laste van het resultaat voor belangrijke reorganisaties, boek winsten op de verkoop van grote activiteiten en dergelijke. De winst per aandeel wordt voor deze speciale kosten of opbrengsten gecorrigeerd, het genormaliseerde resultaat, om een beter beeld te krijgen van de verdien kracht van het bedrijf. De koers winst verhouding wordt gebruikt om de waardering van een bepaald aandeel te vergelijken met de eigen historie of met andere aandelen. De koers winstverhoudingen van bedrijven kunnen sterk uiteenlopen. Het bedrijf waarvan wordt verwacht dat het een periode van sterke winststijging gaat meemaken (bv. Google), ook wel groeifonds genoemd, zal een hogere verhouding laten zien dan een bedrijf waarvan de winst min of meer gelijk blijft.

10

10B Winst per aandeel

De Winst Per Aandeel, afgekort tot WPA, geeft aan hoeveel winst per aandeel een bedrijf beschikbaar heeft. Het is een indicatie van het maximale dividend dat per aandeel uitgekeerd kan worden.

10B

11 Koers/cash flow verhouding

Verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel maal de cashflow  (nettowinst + afschrijvingen) per gewoon aandeel begrepen is in de koers waarde van een aandeel.

11

12 Verhouding Voorraad/werkkapitaal

12

13 Het werk kapitaal

13

 

Uit het rekenmodel blad 2 Balans 2013

balans 2013

Vergelijking kengetallen

Als U de gele cellen in de bovenstaande balans invoert worden de kengetallen automatisch voor U uitgerekend net als hierboven. In het rekenmodel kunt U ze eventueel dichtschuiven omdat de uitkomsten automatisch in onderstaand schema worden ingevuld. De uitkomsten uit de gele cellen zijn gekoppeld met onderstaand schema

kengetallen 2012 2013

gebruikte formules:

De kolom waar =C27 =C30 in staan zijn de cel adressen van de balans waar de bedragen staan.

formules

Geen tijd of zin om dit rekenmodel zelf te maken, U kunt het ook bestellen de kosten zijn 17,50 euro. (bij vooruitbetaling) Het rekenmodel is voorzien van cel bescherming er is geen paswoord gebruikt. Meer info via de contact pagina

x