Onregelmatigheidstoeslag rekenmodel zorgsector

Onregelmatigheidstoeslagen berekening  VVT

 

Op deze pagina vindt U rekenmodellen voor particulier gebruik. Onregelmatigheidstoeslag rekenmodel zorgsector: als voorbeeld Verpleeg en verzorgingshuis en Thuiszorg. voor medewerkers in de zorg.

zakelijke regenmodellen betreffende onregelmatigheidstoeslag in de zorg vindt U hier:

Heeft U dat nou ook, Uw salaris ontvangen en U twijfelt of de onregelmatigheidstoeslag wel klopt. Bij de salarisadministratie gaan informeren komt er niet van of het antwoord blijft uit. (omdat men er zelf niet meer uitkomt) Narekenen met een telmachine kost U te veel tijd en moeite dus blijft enige controle uit.

De oplossing:

Met dit rekenmodel installeert U het juiste gereedschap op Uw computer om met salarisverschillen (te korten) af te rekenen.

Bij salarisverschillen print U eenvoudig de sheet uit en levert hem in bij de salaris administratie. Uw sheet laat direct zien waar de verschillen in de berekening van de onregelmatigheidstoeslag zitten . Hier kan niemand omheen. Nabetaling hoeft dan ook niet lang te duren.

Met een dit rekenmodel rekent U voor ééns en altijd af met salarisverschillen.

Hoe werkt het:

installeer de sheet op Uw computer vul éénmalig Uw uurloon en contract uren in. Schrijf hem weg als voorbeeld of sjabloon. Gebruik de sheet ieder maand voor het invullen van Uw diensten. Aan het eind van de maand kunt U de sheet met Uw loonstrook vergelijken en heeft U steeds zicht op de onregelmatigheidstoelslag

Op dit moment zijn er Ms Excel rekenmodellen te leveren voor verschillende cao’s in de Zorgsector.

Als voorbeeld wordt het rekenmodel VVT TZ op deze pagina getoond.

Nieuw rekenmodel onregelmatigheidstoeslag voor de thuiszorg en de VVT (Verpleeg- en Verzorgingstehuizen)

voorbeeld van het rekenmodel: U vult linksboven de begindatum vd maand in. Bij de Uren specificatie vult U de contracturen en Uw bruto uurloon in. Ook dienst U het uurloon op te geven waarover ORT wordt berekend. In de Dienst kolom geeft U de code van de dienst op. In de kolom code vult U in RV= roostervrij  Ziek of Vakantie. Onderaan kunt U nog de tijd van de pauze eigen rekening opgeven.

berekeningssheet onregelmatigheidstoeslag

Cao schema geeft de mogelijkheid weer onder welke regeling U valt. Het nummer vult op de sheet in boven naast naam werkgever. Dit rekenmodel is een maand uitvoering. Daarmee kan  nooit een gemiddelde worden berekend van de onregelmatigheidstoeslagen op jaarbasis i.v.m. ORT over vakantie dagen.

cao schema VVT TZLijst codes en werktijden. Er is ruimte voor 33 verschillende dienstcodes.

lijst codes en werktijden

Bestel info voor het Trika® rekenmodel onregelmatigheidstoeslag voor de zorgsector

Deze rekenmodellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik door medewerkers in de zorg sector. Deze rekenmodellen worden op naam van de gebruiker aangemaakt en voorzien van een autorisatiesleutel waarvoor Uw postcode wordt gebruikt

De berekeningssheets kosten 5,00 euro  per stuk voor autorisatie wordt Uw postcode gebruikt deze dient U bij de bestelling op te geven.

Een sheet wordt U per email toegezonden

Bestellen per email  (onderaan deze pagina vindt U de bestel link.)

onder vermelding van:

A welk cao berekeningsschema wilt U hebben

zorgsector welke cao

B U gaat akkoord met de leveringsvoorwaarden

zonder akkoord verklaring wordt niet geleverd zie onder bij ******

Mocht Uw naam op de mail anders zijn dan de naam op het bank afschrift wilt U dat dan bij Uw bestelling opgeven

Let op:

Na Uw bestelling krijgt U eerst een bevestiging van Uw bestelling hierna maakt U het verschuldigde bedrag over, na ontvangst van Uw betaling wordt de sheet p.o.g. naar U gemaild.

Op Uw verzoek kan Uw bestelling ook onder rembours worden verzonden echter de verzendkosten zijn dan voor Uw rekening.

****** Uw Naam wordt gebruikt als bewerkingscode in het programma, is een kopie altijd terug te vinden mede door deze code bent U geautoriseerd gebruiker van dit programma. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van dit programma mag dit programma niet verspreid en of gekopieerd worden. Dit rekenmodel is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en wordt dan ook niet geleverd voor zakelijk gebruik.

Bij U bestelling dient U aan te geven dat U akkoord met deze voorwaarden.

Wilt U nu bestellen of meer info klik dan op onderstaande 

Bestelling en of meer info

Moet U voor Uw werkzaamheden regelmatig de wijk in download dan gratis het rekenmodel Fietsgebruik van mijn andere website.

=================================================================================

Update oktober 2016  Jaaruitgave welke U ieder jaar weer opnieuw kunt aanmaken

In deze versie heeft U een doorlopende dienstlijst. Deze vult in op volgorde van Uw diensten. Zodra een dienst is ingevuld worden de eventuele onregelmatige uren in de daarvoor bestemde kolommen geplaatst. In het jaaroverzicht kunt U alles per maand aflezen. Dit rekenmodel houdt zelfs rekening met feestdagen toeslag. Vakantiedagen en arbeidsongeschiktheidsdagen. U hoeft er maar éénmalig het tabblad instellingen voor in te vullen. Tussentijds contract aanpassingen en verandering van uurloon kunt het hele jaar aanpassen deze worden dan direct aangepast in de maand van ingang. U heeft 2 kolommen voor Uw administratie en 1 kolom voor vermelding bijzonderheden welke U in het logboek kunt plaatsen. Vervolgens noteert U het regelnummer van het logboek in de achterste kolom.

Het tabblad diensten.

Hoe gebruikt U de dienstlijst

 • U vult de datum in en vult de begin- en eindtijd in. 
 • U heeft extra ruimte voor Uw eigen aantekeningen
 • Per dienst kunt U speciale info kwijt in het logboek. Op de betreffende regel geeft U het regelnummer uit het logboek op. Meldingen aan Uw leidinggevende waar niets mee gedaan wordt kunt U altijd terug vinden in het logboek
 • De eerste kolom gebruikt U voor speciale dagen, dat kan zijn een feestdag, een vakantiedag of een ziekte dag.
 • Bij een vakantie of ziekte dag worden de uren naar rato van Uw contract in de berekening gebruikt. U laat dan de begin en eindtijden leeg. Als U een V of een Z heeft ingevuld krijgen deze cellen ook een andere kleur
 • Bij een feestdag  gebruikt U code 10. alle uren krijgen nu een groene balk. Gaan de feestdagen over middernacht heen, dan boekt U de uren tot 24:00 op 1 regel en de regel erna de laatste uren. Op de datum waarop de feestdag valt plaatst U code 10.
 • Voor een correcte berekening zijn er aan aantal verborgen calculatiekolommen gebruikt. daar worden berekend: maand-, weeknummer en Uw reken uren ( voor ziekte en verlof) naar rato contract.
waregrote

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Het tabblad instellingen.

Hoe stelt U dit berekeningsschema in: U hoeft alleen maar de rood omkaderde cellen in te vullen. Op onderstaand plaatje vindt U de bijbehorende lettercodes

 • A – Geeft Uw uurloon op en vermeld het maximaal uurloon waarover ORT wordt berekend.Dat kan ook beiden gelijk zijn
 • B – Zoek in Uw cao naar de standaard vakantie uren waarop U als fulltimer recht zou hebben. Zoek naar extra vakanti uren (bv ivm Uw leeftijd waarop U recht zou hebben bij een fulltime contract
 • C – Geeft Uw contracturen op
 • D – Geeft hier op het aantal maanden op dat U dit jaar in dienst bent. Dat is 12 als U vorig jaar al in dienst was Dat is 1 als U dit jaar per 1 november in dienst komt Dat mogen ook halve maanden zijn
 • E – Hier vindt U de uurlonen per maand, verandert er iets geef dan in de maand van verandering Het nieuwe uurloon op. De achterliggende maanden veranderen automatisch mee
 • F- (36) Als U het hele jaar werkzaam bent vult U onder januari de contract uren van januari instart U op 1 mei vul dan de contract uren van mei in. Start U op 15 mei vul dan de helft van de contract uren in In juni dient U dan de contract uren voor een hele maand in te vullen. Bij een tussentijds contract aanpassing past U deze aan in de betreffende maand
 • regel 47: (7,2) berekening van de reken uur van een vakantie- / arbeidsongeschiktheid dag
 • regel 48: (156) berekening van Uw contract naar uren per maan regel
 • 49: (14,2) berekening opbouw vakantie uren per  maand

Bij tussentijdse veranderingen in uurloon of contracturen, hoeft U alleen maar in het onderste schema  in de betreffende maand het uurloon of de contracturen aan te passen

instellingen-1

instellingen-2

Tabblad overzichten.

Op dit tabblad vindt U 3 verschillende overzichten:

In het eerste schema vindt U het jaaroverzicht gewerkte uren per maand.

 • kolom F de maanden van het jaar kolom H de uren per maand
 • In kolom I t/m T vindt U de totalen ort per percentage

overzicht-1

In het tweede schema vindt U een specificatie per maand.

 • Op regel 19 vindt U het uurloon
 • Op regel 20 vindt U het uurloon waarover ort wordt berekend.
 • Past U bij de instellingen in een bepaalde maand het uurloon aan dan wordt dat hier direct aangepast
 • De eerste kolom onder januari geeft de uren aan behorende bij het % in kolom H
 • In de 2e kolom onder januari wordt de ort uitgerekend
 • regel 28 geeft het aantal werk uren.
 • regel 29 Bruto loon ex ORT
 • regel 30 bruto ORT bedrag
 • regel 31 Bruto loon incl ORT
 • regel 32 Hier vindt U de opgenomen vakantie uren
 • regel 33 Hier vindt U de ziekte uren

overzicht-2

In het derde schema vindt U het eindoverzicht.

Per maand en per jaar kunt U inzicht gewerkte uren, dit naar verhouding van Uw contract uren. Wellicht bent U heel erg flexibel geweest. Wellicht tijd voor contract aanpassing U ziet Bruto lonen exclusief en inclusief Onregelmatigheidstoeslag. U heeft een compleet inzicht in alle uren. U heeft per maand inzicht in het saldo van uw vakantie uren.

overzicht-3

Dit rekenmodel wordt uitsluitend verkocht voor particulier gebruik. Het wordt op naam en postcode van de gebruikers aangemaakt. Dit rekenmodel mag niet verkocht of op een website te download worden aangeboden. De postcode wordt in het rekenmodel als autorisatiecode gebruikt. Verandering van de autorisatiecode beïnvloed correcte berekeningen.  Momenteel is deze versie alleen nog leverbaar voor de cao VVT TZ . De kosten zijn 17,50 euro. bestelcode ORT-JR VVT TZ

Deze versie is niet voor zakelijk gebruik.

 

 

 

rekenmodellen onregelmatigheidstoeslag  voor andere cao’s in de zorg sector:

rekenmodel onregelmatigheidstoeslag Cao GGZ

rekenmodel onregelmatigheidstoeslag Cao AZ gehandicaptenzorg

rekenmodel onregelmatigheidstoeslag Cao Ziekenhuizen

rekenmodel onregelmatigheidstoeslag Cao AZ Ziekenhuizen

 

Deze sheet voor zakelijk gebruik.

Voor de Verpleeg- verzorgingshuizen en de Thuiszorg is het berekeningsmodel ORT aangepast voor zakelijk gebruik: dwz de sheet wordt aangemaakt op naam van de instelling. De postcode van de instelling dient als autorisatiesleutel waardoor U de sheet binnen Uw instelling mag kopiëren en aan bij U in dienst zijnde Uw medewerk(st)ers kunt verstrekken. De kosten bedragen dan 95 euro. Hieronder ziet U een 2 tal voorbeelden

zakelijk-boven

zakelijk-onder

 

Niet gevonden wat U zocht:

 

.