vakantie uren/rechten uitrekenen.

 

Vakantie uren/rechten uitrekenen.

Vakantie uren/rechten uitrekenen , op deze webpagina vindt U een 2 tal Ms Excel rekenmodellen.

Artikel 634 (BW)

 1. De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd. Dit noemen we ook wel de wettelijke opbouw vakantie uren. De meer uren worden bovenwettelijke vakantie uren genoemd.
 2. De werknemer die over een deel van een jaar recht op loon heeft gehad, verwerft over dat deel aanspraak op vakantie die een evenredig gedeelte bedraagt van datgene waarop hij recht zou hebben gehad als hij gedurende het gehele jaar recht had op loon over de volledige overeengekomen arbeidsduur.

Vakantierechten voor een fulltimer

Een medewerker die over 5 dagen per week 36 uur werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 x 36 = 144 uren vakantie. Een opgenomen vakantiedag kost 36/5= 7.2 uur

Bovenstaande medewerker als parttimer

Een medewerker die over 3 dagen per week 24 uren werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 x 24 = 96 uren vakantie. Een opgenomen vakantiedag kost 24/5= 4.8 uur. Een extra vakantiedag wegens bv leeftijd wordt natuurlijk ook naar rato contract uitgerekend. In dit voorbeeld 4.8 uur

Voor een juiste berekening moeten we weten:

 • Hoeveel uren wordt gewerkt bij een fulltime contract.
 • Hoeveel vakantie uren worden er standaard toegekend bij een fulltime contract.
 • Hoeveel uren bedraagt U arbeidscontract.
 • Over hoeveel dagen moeten de vakantie uren worden berekend. waarbij een heel jaar 365 dagen is.

Deze bovenstaande items zijn verwerkt in onderstaand rekenmodel.

vakantierechten berekenen.

Download het rekenmodel vakantierechten berekenen.als RAR bestand.

————————————————————————————————————–

Workshop vakantierechten uitrekenen.

Een lijstje maken om de vakantie rechten voor Uw medewerkers automatisch jaarlijks te laten uitrekenen.

 

workshop vakantie uren van de medewerkers uitrekenenen. afbeelding van het complete rekenmodel

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

De vaste gegevens die als uitgangspunt van de berekeningen dienen.

 • Regel 1 kolom B en D zijn de datums van de looptijd dat kan zijn 1 januari 2017 tot 1 januari 2018, maar als het vakantie jaar loopt van 1 mei 2017 tot 1 mei 2018 kan dat natuurlijk ook in kolom O op regel 2 vindt U het aantal dagen die het betreffende vakantie jaar telt.
 • Regel 4 kolom B en C  zijn de benodigde rekeneenheden voor de vakantie uren volgens de bij uw organisatie geldende CAO:  fulltime uren en de vakantie uren behorende bij een fulltime contract

Rekenmodel vakantie uren linkerzijde.

Op regel 4 cel D4 t/m G4 worden de rekeneenheden voor dit rekenmodel volgens Uw opgave in B4 en C4 uitgerekend:

 • Werkuren per dag. Bij een fulltime contract worden de wekelijkse uren gedeeld door 5, bij 40 uur is een werkdag 8 uur, bij 36 uur is een werkdag 7,2 uur
 • Opbouw wettelijke vakantie uren. Wettelijk zijn de vakantie uren 4 x de fulltime uren per week
 • Boven wettelijke vakantie uren.Boven wettelijk zijn dat alle meer uren dan de wettelijke uren
 • Vakantie dagen. Dit zijn het totaal aantal vakantie uren gedeeld door de werkuren per dag

Rekeneenheden volgens Uw cao: gebruikte formules op regel 4 D4 t/m G4:

Berekening vakantie uren per medewerker.

Op regels 5 t/m 12 geeft U de naam van de medewerker op met de contacturen. Vervolgens worden de contract uren gebruik om de werkuren/vakantie uren te berekenen naar rato van het contract.

 • In dit voorbeeld heeft de fulltime medewerker (contract = 100%) wettelijk een werkdag van 8 uur. iemand met een contract van 20 uur (contract = 50%) heeft wettelijk een werkdag van 4 uur.
 • In kolom H vult U de contracturen per week in, in kolom I worden deze uren berekend naar werk/vakantie uren per dag.
 • Kolom J geeft het percentage van het contract aan.
 • Kolommen K en L berekenen de vakantie uren naar rato van percentage contract.
 • Het aantal vakantie dagen blijft voor een ieder gelijk. Het kan nl niet zo zijn dat iemand met een fulltime contract 25 dagen op vakantie kan gaan en iemand met een contract van 20 uur 12,5 dag
workshop vakantie uren van de medewerkers uitrekenenen. berekening vakantierechten naar rato contract

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

contract gegevens: gebruikte formules kolom H5 – I5 -J5 regel 5:

formules vakantieuren uitrekenen naar rato contracturen per week

bij een heel jaar in dienst: gebruikte formules kolom K5-L5-M5-N5 regel 5:

formules vakantieuren uitrekenen bij een heel jaar in dienst

Berekening naar maanden in dienst.

 • In kolom O vult U de startdatum in waarmee moet worden gerekend. uitgangspunt van dit voorbeeld is het vakantiejaar van 1 mei tot 1 mei.
 • Was de medewerker op 1 mei al in dienst dan plaatst U in kolom O 1 mei zo niet dan plaatst U de datum van indiensttreding.
 • In kolom P plaatst U de datum tot wanneer het vakantie jaar loopt. Is medewerker voor die datum al uit dienst dan plaatst U de datum van de laatste werkdag.
 • In kolom Q vindt U het aantal te berekenen dagen en in kolom R wordt dit omgezet naar een percentage.
 • In kolom S t/m v vindt U de berekening van de vakantie uren naar rato contract en gewerkte maanden van het jaar.
 • Het percentage uit kolom R kunt U ook loslaten op extra vakantie uren i.v.m. leeftijd of voor berekening P.B.L. uren volgens de zorg cao’s.

workshop vakantie uren van de medewerkers uitrekenenen. berekening van het lopende jaar

berekening dit jaar. gebruikte formules kolommen Q5-R5-S5-T5-U5-V5 regel 5

in O2 wordt het aantal dagen van dit jaar uitgerekend. In O en P ziet U de datums als seriële getallen waarmee Ms Excel werkt

formules vakantieuren uitrekenen in de jaar berekening ivm maanden in dienst

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Van dit rekenmodel is i.v.m de uren die er in zijn gaan inzitten geen gratis download beschikbaar. Wilt U het zelf maken, ik heb overal de gebruikte formules bij geplaatst. Meer info of bestellen via de contact pagina bestelcode: VAKUREN 2018-005  kosten zijn Euro 12,50 het rekenmodel wordt geleverd zonder paswoord.

=========================================

Op aanvraag werd door mij een schema gemaakt waarin het opnemen van vakantie dagen geplaatst kon worden met een overzicht van nog beschikbare dagen. Hieronder ziet U het eindresultaat

 

berekeningsschema vakantie tegoeden

schema berekening vakantie uren

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Excel tabel  opname vakantiedagen

Met verticaal zoeken inhoud kolom B wordt de naam van de Medewerker automatisch ingevuld. Opname dagen zijn altijd van – tot Kolom H = E3-D3 enz

schema voor het boeken van opgenomen vakantie dagen

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Overzicht nog beschikbare vakantie dagen

De naam wordt opgezocht met verticaal zoeken, voor de opgenomen dagen wordt de formule =SOM.ALS gebruikt

Eindberekening tegeod vakantie uren

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Met de uitleg erbij kunt U dit rekenmodel zelf maken, ontbreekt U de tijd ervoor, dan kunt U het ook bestellen. i.v.m. de tijd die ik er in gestoken heb vraag ik een vergoeding van 25,00 euro bestelcode: 2019-006 vak/schema’s klik hier om een contact mailtje te zenden

.